3 Day Trails

Havarim - Akev, Avdat - Ramailia
35.5 km/ 3 Days